KeyUp 40,1
    KeyUp 37,1
    KeyUp 39,1
    Goto //检测坐标变化
  EndIf 
Return 按键方法2